Masz pytanie? Zadzwoń: +48-32-724-39-41

Aktualności

HomeHome»Raport»Promocja polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych

Promocja polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych

W dniu 1 października br. Romania Expo brała udział w organizowanym przez Ministra Gospodarki spotkaniu inaugurującym projekt systemowy 6.5.1 „Promocja polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych„. Głównym celem projektu jest poprawa wizerunku polskiej gospodarki wśród partnerów międzynarodowych oraz stworzenie polskich specjalności eksportowych.

Polscy przedsiębiorcy mogą uzyskać dofinansowanie w wysokości do 300.000 na udział w branżowych programach promocji oraz do 25.000 zł na udział w jednym programie promocji o charakterze ogólnym.

Branżowym programem promocji zostaną objęte następujące branże:
1. Branża meblarska
2. Branża jubilersko – bursztynicza
3. Usługi IT i ITC
4. Produkcja jachtów i łodzi rekreacyjnych
5. Przemysł biotechnologiczny i farmaceutyczny
6. Produkcja sprzętu medycznego i aparatury pomiarowej
7. Branża stolarki okiennej i drzwiowej
8. Budownictwo
9. Branża ochrony i zachowania zabytków
10. Kosmetyki
11. Maszyny i urządzenia górnicze
12. Odzież, dodatki, galanteria skórzana
13. Turystyka medyczna
14. Przemysł obronny
15. Polskie specjalności żywnościowe

—————————————————

Szczegółowy opis założeń Poddziałania 6.5.1

– „Promocja polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych”

Realizacja projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – Poddziałanie 6.5.1 „Promocja polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych” ma na celu:

  • poprawę wizerunku polskiej gospodarki wśród partnerów międzynarodowych,
  • poprawę dostępu do informacji zarówno o Polsce jak i warunkach prowadzenia działalności gospodarczej poza granicami Polski,
  • wzrost inwestycji polskich przedsiębiorców na rynkach zagranicznych,
  • rozwój branż priorytetowych z punktu widzenia realizacji projektu.

Osiągnięcie powyższych celów wpłynie na poprawę wizerunku Polski oraz wzrost znaczenia Polski i polskich przedsiębiorców w gospodarce międzynarodowej. Realizacja projektu została zaplanowana na lata 2008-2015.

Realizacja projektu przewiduje przeprowadzenie badań wizerunkowych, w krajach, które będą priorytetowymi rynkami docelowymi dla lokowania polskich wyrobów. Wyniki badań umożliwią dostosowanie i zaprojektowanie kampanii informacyjno–promocyjnej, tak aby wypromować korzystny wizerunek Polski na arenie międzynarodowej, jak również umożliwić spójną promocję polskich eksporterów w procesie ich umiędzynarodowienia. W oparciu o wyniki badań wizerunkowych opracowana zostanie koncepcja programu promocji zawierająca kierunki i narzędzia komunikacji, a także atrybuty marki Polska (np. logo, hasło promocyjne, itp.).

W ramach projektu zaplanowano również realizację programów promocyjnych ogólnych, czyli organizację lub współorganizację  dużych wydarzeń promocyjnych zwiększających stopień rozpoznawalności Polski na świecie.  Dla zapewnienia udziału przedsiębiorców w tych wydarzeniach udzielane będzie wsparcie na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków oraz trybu udzielania pomocy finansowej na udział przedsiębiorców w programach promocji w ramach poddziałania 6.5.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

W celu zintensyfikowania działań promujących polską gospodarkę, projekt przewiduje utworzenie portalu integrującego rozproszone zasoby internetu o tematyce gospodarczej dotyczącej Polski jak i rynków zagranicznych.

Najważniejszym komponentem, który realizowany będzie w ramach projektu jest organizacja branżowych programów promocji. Celem ich realizacji jest wsparcie udziału przedsiębiorców w różnorodnych przedsięwzięciach promocyjnych, które jako całość stanowić będą kompleksową koncepcję promocji konkretnej branży (koncepcja branżowego programu promocji).
Koncepcja realizacji poszczególnych branżowych programów promocji odnosić się będzie do trzech komponentów:

  • opracowania i organizacji przez realizatora branżowego programu promocji, planu promocji,
  • pomocy bezpośredniej udzielanej przedsiębiorcom w formule de minimis,
  • opracowania przez realizatora branżowego programu promocji działań promocyjnych.

Przygotowany, w ramach komponentu pierwszego, plan promocji uwzględniać powinien różnorodne formy promocji (między innymi: udział w targach zagranicznych, misjach gospodarczych, konsultacjach, pokazach, spotkaniach branżowych, spotkaniach z kontrahentami, indywidualnych spotkaniach, doradztwie, szkoleniach, coachingu), które dostosowane będą do specyfiki danej branży.

Zakres pomocy udzielanej przedsiębiorcom w formule de minimis w ramach komponentu drugiego zostanie określony w rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków oraz trybu udzielania pomocy finansowej na udział przedsiębiorców w programach promocji realizowanych w ramach poddziałania 6.5.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

W ramach komponentu trzeciego przewidziano możliwość wydatkowania środków na promocję ogólną poszczególnych branż tj. nie będzie udzielane wsparcie finansowe dla konkretnego przedsiębiorcy ale dla grupy różnych produktów. Finansowane będą działania promocyjne organizowane podczas różnego rodzaju imprez branżowych, zarówno w kraju jak i za granicą. Planuje się, iż w ramach niniejszego komponentu podejmowane będą działania promocyjne, których efekt oddziaływać będzie na wszystkich przedsiębiorców w danej branży lub grupie produktowej.

Szczegółowy zakres przedsięwzięć określony zostanie przez realizatorów w koncepcjach branżowych programów promocji. Ostateczne zakresy przedstawionych koncepcji branżowych programów promocji uzgodnione zostaną w drodze konsultacji MG z realizatorami i przedsiębiorcami reprezentującymi daną branżę.

W celu pogłębienia wiedzy przedsiębiorców nt. specyfiki funkcjonowania rynków zagranicznych w tym pozyskania aktualnych informacji nt. rynków, branż, potencjalnych kontrahentów, warunków prawnych, planowany jest zakup różnego rodzaju opracowań, analiz, badań, opinii prawnych, ekspertyz rynkowych itp., które będą dostępne bezpośrednio zainteresowanym przedsiębiorcom uczestniczącym w branżowych programach promocji jak również użytkownikom Portalu Promocji Eksportu.

Jednocześnie w ramach projektu zrealizowana zostanie kampania informacyjno – promocyjna w mediach zagranicznych mająca na celu przedstawienie Polski jako kraju nowoczesnego, otwartego na nowe inwestycje i kontakty, kraju posiadającego własne specjalności eksportowe.
Zaplanowane w projekcie działania są ze sobą powiązane i będą tworzyć spójną i szeroko zakrojoną akcję promocyjną polskiej gospodarki, mającą na celu poprawę wizerunku Polski i polskiej gospodarki wśród partnerów międzynarodowych.

Więcej na: http://www.mg.gov.pl/

Źródło: Ministerstwo Gospodarki, 28.05.10

Zapisz się na newsletter!

Będziemy dostarczali Ci wieści z rynku, porady ekspertów oraz informacje o najważniejszych targach, wystawach i konferencjach.

free newsletter templates powered by FreshMail